O Zámku Hlavňovice

Objekt zámku čp. 1 v Hlavňovicích je nejvýznamnější památkou obce Hlavňovice. Jde o patrový pozdně renesanční zámek postavený v raně barokním slohu v první polovině 17. století stojící na místě bývalé tvrze založené Zikmundem Doupovcem z Doupova a novostavba na místě tvrzi z doby před r. 1691 – stavebník Jiří Detleb Koc z Dobrše. V závěru 18. století proběhly úpravy v luisézním slohu. Zámek byl pro svoji kulturně historickou hodnotu zapsán v roce 1964 do seznamu kulturních památek.

Areál zámku Hlavňovice je významnou kulturní památkou barokního původu, která tvoří cenný soubor památkových objektů zámku umístěného v úzké návaznosti na hospodářský dvůr. Areál tak dává představu o běžném provozu a životě na venkovském šlechtickém sídle. Zámecký komplex a areál budov tvoří nepravidelnou uzavřenou dispozici, zámek je situován ve svažitém terénu nejvýše od silnice. Severně od budovy zámku stojí kaple, sýpka a čeledník s chlévy, jihovýchodně stodoly, západně hospodářská budova.

Západně od komplexu se rozprostírá zámecký park. Vznik zámeckého parku je datován do 17. století. Do zámeckého areálu je přístup od severozápadu alejí jírovců, která odděluje park od užitkové zahrady. Park i zahrada tvoří doplněk areálu a krajinotvorný prvek. Kolem je kamenná zídka, částečně poškozená. Objekt zámku byl od roku 1946 užíván částečně pro bydlení a po několik dalších desetiletí byl bez údržby.

Z historie

Jde o pozdně renesanční zámek z první poloviny 17.století stojící na místě tvrze založené Zikmundem Doupovcem z Doupova. Tvrz nechal postavit ve druhé polovině 16. stol. Když roku 1577 koupil panství Blatná, prodal Hlavňovice Anně Kočové, rozené Bohuchvalové z Hrádku, manželce Dětleba Koce z Dobrše na Volšovech. Hlavňovice zůstaly v rukou potomků Dětleba Koce z Dobrše více než 300 let a to až do konce 19. stol. Poslední z rodu, jež držel Hlavňovické panství, byl Ferdinand Koc z Dobrše, který je převedl na svoji ženu Valérii Kočovou a ta v dubnu 1905 uzavřela smlouvu s dcerou Marií Valérií, provdanou Pelikánovou, které hlavňovické panství předala. Od roku 1919 do roku 1946 držel statek její manžel Otomar Pelikán. Po roce 1946 mu byl majetek znárodněn a areál poplužního dvora se zámkem pak sloužil již jen k hospodářským a bytovým účelům. Kaple stojící při severním nároží zámku byla zrušena v době vysvěcení kostela v Hlavňovicích na přelomu 18. a 19. století. Poté sloužila k bytovým účelům. Zajímavostí jsou dochované malované sluneční hodiny s letopočtem 1783 nacházející se na jednom z hospodářských stavení dvora areálu zámku.

Obnova Zámku Hlavňovice

Od doby zakoupení zámku v roce 2013 prochází objekt zámku a zámecký areál postupnou obnovou. Chceme zámku opět vdechnout život a zachránit jej od havarijního stavu a uvést co nejblíže stavu původnímu a zachovat tak kulturně historickou hodnotu památky.

V současné době se realizují etapizované stavební úpravy, ve kterých chceme i nadále pokračovat, neboť nedokončením obnovy by došlo k nevratnému poškození historických a památkových hodnot budovy.

Objekt je plynule udržován a obnovován prostřednictvím několika forem financování. Objem vlastních prostředků a dotačních příspěvků je však nedostačující k provedení obnovy v takovém rozsahu, aby zámecké budovy včetně parku byly plně funkční.

Movitá část zámku se nedochovala

V roce 2016 – byla na základě podrobného stavebně historického průzkumu a restaurátorské zprávy – předběžného restaurátorského průzkumu malířských a omítkových vrstev započata I. fáze obnovy a záchrany části objektu spočívající v opravě havarijního stavu části krovu, přeložení střešní krytiny a opravě klempířských prvků

V roce 2017 – bylo pokračováno II. fází v obnově a záchraně části objektu spočívající v opravě havarijního stavu části krovu, přeložení střešní krytiny, opravě klempířských prvků a osazení mansardové římsy,

V roce 2017 – dále byla ve východní části objektu zámku započata I. fáze obnovy a oprav stropu objektu spočívající v částečné rekonstrukci havarijního stavu stropních konstrukcí, statickém zajištění podhledu konstrukcí, opravě dřevěných konstrukcí a protézování zhlaví trámů, včetně zabezpečení a restaurátorského sejmutí a obkreslení stropních a nástěnných maleb

V roce 2018 – bylo pokračováno III. fází obnovy a záchrany další části objektu spočívající v opravě havarijního stavu krovu, přeložení střešní krytiny, opravě klempířských prvků a obnově východního komínového tělesa objektu,

V roce 2018 –  dále byla provedena částečná výměna a repase havarijního stavu okenních výplní místností ve 2.NP - I. fáze. Konkrétně došlo k obnově 4 ks vnějších a 4 ks vnitřních okenních výplní.

V roce 2019 – je pak uvažováno o IV. fázi obnovy a záchraně části objektu spočívající v opravě havarijního stavu krovu, střešní krytiny, opravě klempířských prvků, obnově jižního a západního komínového tělesa objektu a spadlých stropů místností

V roce 2019 – dále bude provedena částečná výměna a repase havarijního stavu okenních výplní místností ve 2. NP – II. fáze. Konkrétně dojde k obnově 4 ks vnějších a 4 ks vnitřních okenních výplní.

Kontakt

Adresa

Spolek Hlavňovice
Hlavňovice čp 1
 341 42 Hlavňovice
IČ: 02976188
DIČ: CZ02976188

Telefon

Tel.: +420 602 43 44 56
 

E-mail

spolekhlavnovice@email.cz

 

Výstava na zámku Hlavňovice

ve dnech 2. - 3.10.2020 a 9. - 10. 10.2020

se v čase od 13:00 - 16:30 koná výstava fotografií starých pivovarů a zámku Hlavňovice.